Artikelen uit de categorie Wetgeving

Foto Vivianne
Wetgeving

Er is nog veel werk aan de winkel


Sinds januari 2022 is mevrouw Vivianne Heijnen onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder dit jaar vroegen we haar naar de stand van zaken rondom het Nationaal Programma Circulaire Economie. Niemand kon op dat moment weten dat het kabinet afgelopen zomer zou vallen over de asielk...
Wilbert van Eijk gezicht_web
Wetgeving

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?


In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv...
Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Circulaire Economie Wetgeving

Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof


Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit gaf beperkingen bij het transport, de verwerking en de productie van circulaire kalkzandsteenelemen...
shutterstock_WEB
Breken Beleid Wetgeving

Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducenten een flinke extra belasting kunnen geven. In dit artikel lichten we er enkele toe.
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?


Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (...
Recypedia BTT_WEB
Recycling Wetgeving

Best Beschikbare Techniek


BBT staat voor Best Beschikbare Techniek, of in het Engels: BAT (Best Available Techniques). BBT worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze richtlijn vereist de geïntegreerde beheersing van grondstoffengebruik en preventie van verontreiniging van ...
Drijvend plastic _ artikel Afval of niet tenzij_WEB
Breken Wetgeving

Einde-afvalstatus: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits


Halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 Alles wat we om wat voor reden dan ook niet meer gebruiken, moeten we hergebruiken, en dan zo hoogwaardig mogelijk. Dat past bij de ambitie van de Rijksoverheid - halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en volledig circu...
BRBS Recycling
Breken Sorteren Circulaire Economie Wetgeving

Warmdraaien voor de Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden voor de fysieke leefomgeving. Een aantal overheden ‘draait al proef’ met de Omgevingswet. Soms achte...
BEwerken ONLINE
Breken Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Wetgeving

Circulair bouwen met het Moederbestek


Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan de slag gaan. En dan horen we vaak toch dat we in de keten tegen een aantal punten aanlopen zoals: h...
BEwerken ONLINE
Recycling Beleid Wetgeving

Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek


Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E, waarvoor BRBS Recycling een gratis online leidraad aanbiedt.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Wetgeving

Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?


De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materialen in te zetten en ieder gebouw circulair te ontwerpen, met demontage in het achterhoofd. Duurzaam ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Wetgeving

De evenredigheid van een (handhavings)besluit


“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimlachte een plasticrecycler die een handhavingsbesluit met succes aanvocht bij de bestuursrechter
Foto Jeanette_web
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

ZZS in afvalstoffen


Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten worden gecategoriseerd. Het bekendste voorbeeld hiervan is PFAS/PFOA.
betongranulaat_web
Breken Sorteren Circulaire Economie Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Het Circulair Materialenplan


LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren,...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton


De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is. In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton hoogwaardig he...
BEwerken ONLINE
Breken Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht


Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking. Door deze Regeling werd teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) met een PAK10 gehalte hoger dan 75 mg/kg ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet


De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word...
BRBS Recycling
Beleid Wetgeving

Product Category Rules (PCR)


Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van bouwwerken - Basisregels voor de productgroep bouwproducten.
BRBS Recycling
Breken Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet


Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bou...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving Publicaties

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving


De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zijn (wettelijke) regels gesteld om dit in goede banen te leiden. Regels zijn een belangrijke basis voo...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?


De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten bereiken. Minder energie verbruiken, duurzame opgewekte energie gebruiken, maar ook: zo snel mogeli...
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Recypedia: Bijproduct


Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Beleid Wetgeving

Provinciale CE plannen


Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken.
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

‘Niets is afval, tenzij...


Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Breken van puin onder de Omgevingswet


De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk.
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Wetgeving

Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1


De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de documenten betekenen. Toch zijn deze er juist om het makkelijker te maken.
BEwerken ONLINE
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel


Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn te verbeteren.
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels


Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht.
BRBS Recycling
Breken Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Feitenonderzoek immobilisatie


Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving op de korte ...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Recycling Wetgeving

Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden


BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is klaar, het wachten is op de ICT-tool. Welke veranderingen komen eraan, wat voor impact heeft het op de ...
BEwerken ONLINE
Breken Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken


Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat ook zo? In dit artikel gaan we in op de ervaringen met “einde-afval” en plaatsen we de situatie in Ne...
BRBS Recycling
Circulaire Economie Beleid Wetgeving

Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23


Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Circulaire Bouweconomie omschreven is? De Nederlandse ambitie is om in 2050 een volledig circulaire bou...
BEwerken ONLINE
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan


Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële activiteit op Natura 2000 gebieden wordt berekend. Als uit deze berekeningen blijkt dat er geen negatief...
BEwerken ONLINE
Recycling Afvalstoffen Beleid Wetgeving

Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?


Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de door hen ingenomen afvalstoffen of het verwerkingsproduct zitten. Een veel gehoorde vraag in mij...
BEwerken ONLINE
Recycling Wetgeving

Een handhavingswaarschuwing en nu?


Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook maatregelen gericht op het verminderen van de stikstofuitstoot. Maatregelen die mogelijkerwijs de r...
Breken Grondstoffen Wetgeving

GPS in BRL 2506


BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven; het GPS systeem dient cont...
Breken Wetgeving

GPS voor puinbrekers


Sinds het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden. BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact...
schema Arbocatalogus
Recycling Afvalstoffen Wetgeving

Arbozaken


Arbo zaken Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van recyclingbedrijven. BRBS Recycling als vereniging van recyclingbedrijven draagt in dit verband zorg voor die arbo-aspecten die collectief geregeld kunnen worden. Dat bespaart individuele bedrijven veel tijd en geld, ...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Bouwproductenverordening en certificatie


BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenve...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk. Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggran...
Einde-afval schema recyclinggranulaat
Breken Afvalstoffen Wetgeving

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten


De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een feit. Sinds 6 februari 2015 is de regeling tot vaststelling van de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is direct per 7 februari van kracht. Het Ministerie van Ien...
Breken Recycling Afvalstoffen Wetgeving

REACH


BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer. In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat r...
Breken Circulaire Economie Afvalstoffen Wetgeving

Recyclinggranulaat is geen afval


In principe zijn er 3 routes die naar de einde-afvalstatus kunnen leiden. Eerste route is de Europese, waarbij direct op Europees niveau criteria worden opgesteld. Hoewel aanvankelijk recyclinggranulaat als 1 van de stromen werd genoemd waarvoor deze criteria zouden worden opgesteld, is het hier noo...
REACH, Echa
Recycling Grondstoffen Afvalstoffen Wetgeving

Europese regelgeving


Steeds meer Europese regels en richtlijnen bepalen de nationale regelgeving.Afvalrichtlijn, stortrichtlijn, waterrichtlijn, REACH, EVOA, IPPC, E-PRTR, Eural en End-of-Waste zijn enkele voorbeelden.BRBS Recycling oefent via lidmaatschap van FIR invloed uit op deze stortvloed aan regels. Omdat Nederla...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Kwaliteit in de sector


BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit. Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden: - Dick Ee...
Recycling Beleid Wetgeving

FIR


De FIR is de Internationale Recycling Federatie. Het secretariaat van BRBS Recycling verzorgt tevens het secretariaat van de FIR. Zie voor verdere informatie de website van de FIR: www.fir-recycling.com.
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 154 Korrelvormige materialen


CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen. SC1 Toeslagmaterialen voor mortel SC2 Toeslagmaterialen in beton SC3 Bitumineus gebonden mat...
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

CEN TC 351 Milieu


Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen....
Verladen van granulaat
Breken Sorteren Afvalstoffen Wetgeving

Stof


Fijnstof blijkt een goed beheersbaar probleem voor de puinbreeksector. Er is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. BRBS Recycling heeft de voornaamste conclusies samengevat: De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: • Een vernevelingskanon geeft de sterkste stofreductie (tot 97%!). • Terrein bevoc...
Breken Grondstoffen Wetgeving

CE-markering


Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen. In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving w...
Monsters voor onderzoek
Breken Recycling Grondstoffen Wetgeving

Besluit bodemkwaliteit


Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaar...