Granulaat in beton


De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijke optie. Het draagt bij aan het streven om grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.
BRBS Recycling voert al meer dan 10 jaar een beleid dat dit mogelijk moet maken, in toenemende mate met succes en ondersteund door CUR Aanbevelingen en EN normen en NEN normen.

Recyclinggranulaten, niet alleen betongranulaten, maar ook menggranulaten, die geschikt zijn voor toepassing in beton maken deel uit van BRL 2506-1, waarmee de kwaliteit van deze producten is geborgd. Deze kwaliteit is met de betonsector afgestemd en voldoet aan bovengenoemde normen.

Betongranulaat kan beter in beton worden toegepast dan in onder de weg. Dit komt de circulariteit ind e betonsector ten goede. Onder de weg zijn menggranulaat en hydraulisch menggranulaat uitstekende alternatieven. Een informatieblad over deze toepassingen maakt dit duidelijk.


 Infoblad toepassingsmogelijkheden recyclinggranulaat

Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Deze betonnorm is in 2013 herzien en bevat nu eisen voor alle soorten toeslagmaterialen. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk.
Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggranulaat in het gedrang komt, is gezocht naar eisen die haalbaar zijn voor de producenten van recyclinggranulaat, maar voldoende vertrouwen geven voor de betonproducent. EN 12620 is als basis genomen, waardoor de aansluiting met voor de recyclingsector bekende methoden, BRL 2506 en Nederlandse betonnormen is gewaarborgd.
De eisen worden via NEN 8005 en NEN 5905 geeffectueerd voor de Nederlandse markt. Deze normen zijn via www.nen.nl verkrijgbaar.

Het KOMO BRL 2506 certificaat borgt de kwaliteit van recyclinggranulaten en ook die van recyclinggranulaten voor toepassing in beton: menggranulaat, betongranulaat en fijn granulaat. De in deze BRL opgenomen eisen voldoen aan de geldende eisen voor toeslagmaterialen voor beton. Deze BRL is te vinden op www.brl2506.nl.


In 2019 is in overleg met het Betonhuis een richtlijn voor de kwaliteit van verschillende soorten recyclinggranulaten opgesteld. De richtlijn zet alle eisen uit normen (EN en NEN) en BRL-en nog eens bij elkaar. In strijdige gevallen zijn daar keuzes gemaakt. De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor recyclingbedrijven en betonproducenten om gemakkelijker tot afspraken over de kwaliteit te komen. Dit kan vertrouwen geven omdat er in de aanloopfase van samenwerking nog wel eens gewenning nodig is aan het product en de manier van werken van de verschillende soorten bedrijven. De richtlijn is geen voorschrift, wat betekent dat er op individuele basis afwijkende afspraken mogelijk zijn. Dit kan voorkomen indien er sprake is van een speciale betonkwaliteit die andere eisen stelt aan de toeslagmaterialen.


 Richtlijn kwaliteiten recyclinggranulaat
 CEN-TC104-SC1-TG19 N022 draft text EN 206 aggregates - sep 2012

Betontechnologen opgeleid


Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan men verwachtte. Met de presentatie werd duidelijk dat het niet alleen een kwestie is van breken, maar dat ook de randvoorwaarden als sloopwijze, acceptatiebeleid, reiniging moeten kloppen.

BRBS recycling heeft ook een cursus voor betontechnologen in het programma, die ingaat op specifieke kennis bij het gebruik van recyclinggranulaat in beton.

BRBS Recycling verzorgt tevens een onderdeel 'Recycling en circulariteit in de Cursus Duurzaam Ontwerpen, Bouwen en Onderhouden van Betonconstructies bij de Betonvereniging.


 Presentatie recycling granulaat in beton voor betontechnologen