Granulaat in beton


De toepassing van granulaten in beton is belangrijk voor de sector. De verwachte toename van de hoeveelheden bouw- en sloopafval dwingt de sector ertoe om te kijken naar andere toepassingen dan funderingslagen in de wegenbouw. Afzet van granulaat in de betonsector is een zeer kansrijke en belangrijke optie.
BRBS Recycling voert al meer dan 10 jaar een beleid dat dit mogelijk moet maken, in toenemende mate met succes.
De site http://www.granulaatbeton.nl geeft aanvullende informatie voor verschillende partijen in de markt, zodat deze sneller de weg naar toepassing van granulaten in beton kunnen vinden.


Eisen voor granulaten voor beton


In de betonnorm EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Deze betonnorm is in 2013 herzien en bevat nu eisen voor alle soorten toeslagmaterialen. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms heel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan niet makkelijk.
Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggranulaat in het gedrang komt, is gezocht naar eisen die haalbaar zijn voor de producenten van recyclinggranulaat, maar voldoende vertrouwen geven voor de betonproducent. EN 12620 is als basis genomen, waardoor de aansluiting met voor de recyclingsector bekende methoden, BRL 2506 en Nederlandse betonnormen is gewaarborgd.
De eisen worden via NEN 8005 geeffectueerd voor de Nederlandse markt. Deze norm is via www.nen.nl verkrijgbaar.

 


 CEN-TC104-SC1-TG19 N022 draft text EN 206 aggregates - sep 2012

Betontechnologen opgeleid


Betontechnologen zijn nog wel eens wat huiverig om recyclinggranulaten in beton toe te passen. Dit blijkt niet nodig. BRBS Recycling werd door de betontechnologen van Cementbouw en van KBZN uitgenodigd om toe te lichten hoe een goed recyclinggranulaat wordt vervaardigd. Daar komt meer bij kijken dan men verwachtte. Met de presentatie werd duidelijk dat het niet alleen een kwestie is van breken, maar dat ook de randvoorwaarden als sloopwijze, acceptatiebeleid, reiniging moeten kloppen.

BRBS recycling heeft ook een cursus voor betontechnologen in het programma, die ingaat op specifieke kennis bij het gebruik van recyclinggranulaat in beton.


 Presentatie recycling granulaat in beton voor betontechnologen

BRBS Recycling bij betonvereniging


Duurzaam Bouwen met Betongranulaat, Beton een bewuste Keuze,
11 mei 2010 Kontakt der Kontinenten Soesterberg


Op 11 mei 2010 is in samenwerking tussen VROM, VOBN, BFBN en BRBS Recycling een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van betongranulaat in beton. Dat alles met de bedoeling Duurzaam Bouwen te bevorderen.

De lezingen van de sprekers gaven een goed beeld van de stand van zaken. Als knelpunt werd geconstateerd dat het milieuvoordeel van de toepassing in rekenmodellen zoals LCA, maar ook in de afwegingsmodellen zoals Greencalc, Breeam, Dubocalc, niet tot uiting komt. Toch wordt het vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen als groot voordeel gezien betongranulaat en ook de menggranulaten toe te passen. Door de brancheorganisaties worden daar ook de nodige initiatieven toe ondernomen.

De volgende conclusies zijn geformuleerd:
• LCA-methodiek verbeteren, rekening houdend met de maatschappelijke wens voor recycling.
• De markt zal sterk veranderen vanwege de sterke toename van het aanbod granulaat.
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat granulaten moeten worden ingezet.
• Samenwerking en ketenaanpak is strikt noodzakelijk en ‘hokjesdenken’ moet worden bestreden.
• Terugwinnen van oorspronkelijke bouwstoffen en verder malen tot een betonmeel verdienen fundamenteel onderzoek.
• Nieuwe droge scheidingstechnieken (ADR) zijn veelbelovend, de uitkomsten van pilotprojecten moeten goed worden geanalyseerd.

Na afloop zijn door de verschillende partijen goede contacten gelegd voor vervolg afspraken.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst die ongetwijfeld tot nieuwe initiatieven zal leiden.