CEN TC 351 Milieu


Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen. Er is gekozen voor een 'horizontale aanpak'. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van één testmethode voor alle materialen.
Nederland speelt een belangrijke rol in dit project, mede omdat Nederland al ver is met de ontwikkelingen op dit gebied.

CEN TC 154 Korrelvormige materialen


CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen.
SC1 Toeslagmaterialen voor mortel
SC2 Toeslagmaterialen in beton
SC3 Bitumineus gebonden materialen
SC4 Hydraulische- en ongebonden materialen
SC5 Lichtgewicht materialen
SC6 Testmethoden
Soms worden door de SC's taakgroepen (TG) ingesteld, die deelonderwerpen behandelen.
BRBS Recycling is lid van de Nederlandse spiegelgroepen van TC 154, SC2, SC4 en SC6. Daardoor heeft zij direct invloed op de ontwikkeling van de normen.
De FIR is agendalid van TC 154.