Missie en visie


BRBS Recycling levert een constructieve bijdrage aan transparant en toekomstbestendig grondstoffenmanagement in Nederland.

Een Circulaire Economie wordt bereikt door materialen te ontwerpen en produceren die geschikt zijn voor een volgend leven. BRBS Recycling spant zich, middels effectieve sortering en recycling in, om te voorkomen dat deze materialen na gebruik verbrand of gestort worden. Het stimuleren van een solide markt voor secundaire grondstoffen is hierbij onontbeerlijk.


Sorteren


Sorteerbedrijven bewerken vooral bouw-, renovatieafval en droog bedrijfsafval. Uit deze afvalstromen worden deelstromen geselecteerd die meestal na een verdere opwerking nuttig kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn hout (productie spaanplaat of brandstof), metalen, kunststoffen (diverse soorten buismaterialen), puin en secundaire brandstoffen. De onderwerpen die van belang zijn voor de sorteerleden van BRBS Recycling zijn de volgende:
 • Behoud van de voorkeursvolgorde voor recycling.
 • Inzet hoogcalorische materialen uit bedrijfs-, bouw- en sloopafval als secundaire brandstoffen.
 • Opstellen nieuwe regeling in plaats van Certiva (productcertificatie voor sorteerbedrijven?).
 • Asbest- en kwartsstofproblemen in goede banen leiden voor de bedrijven.
 • Promoten van het sorteerbedrijf als logistiek centrum van afvalstoffen.
 • Inperken van administratieve lastendruk.

Breken


Puinbrekerijen bewerken puin dat bij de sloop selectief verwijderd is of ontstaat bij sorteerbedrijven. Het puin wordt gebroken tot diverse steenachtige producten die met name gebruikt worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw en als grind- en zandvervangend materiaal bij de betonproductie. BRBS Recycling rekent het tot haar taak om kwalitatief hoogwaardig hergebruik van steenachtige BSA- producten te stimuleren.
Het streven is naar:
 • Het optimaal benutten van de technische mogelijkheden van BSA producten.
 • Certificering van de producten (het KOMO certificaat).
 • Een milieuhygiĆ«nisch verantwoorde en veilige productie.
 • Kringloopsluiting en ketenbeheer.
 • Promotie inzet als menggranulaat in GWW-sector.
 • Promotie inzet van granulaten uit BSA in beton(waren)industrie.

Doel


BRBS Recycling is een toonaangevende autoriteit op het gebied van Recycling en de Circulaire Economie.Haar leden zijn recyclingbedrijven die secundaire grondstoffen produceren. Kwaliteit en continuïteit van producten wordt door het secretariaat van BRBS Recycling gefaciliteerd in de vorm van kennis, opleiding, normering, monitoring en voorlichting.Recyclingbranche gerelateerde belangen worden nauwkeurig geformuleerd en breed uitgedragen, het uitgebreide netwerk van BRBS Recycling stuurt hiermee actief aan op werkbare en effectieve (inter-) Nationale wet- en regelgeving.