Missie en visie


BRBS Recycling wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland.

De huidige verwerking van afval in Nederland bestaat uit recycling, verbranden en storten. BRBS Recycling vindt dat de keuze uit deze verwerkingsopties moet worden bepaald door de Ladder van Lansink. De recycling van afvalstoffen tot grondstof en brandstof heeft daarom het primaat en dient te worden gemaximaliseerd. BRBS Recycling pleit voor een overheidsbeleid dat recycling stimuleert.


Sorteren


Sorteerbedrijven bewerken vooral bouw-, renovatieafval en droog bedrijfsafval. Uit deze afvalstromen worden deelstromen geselecteerd die meestal na een verdere opwerking nuttig kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn hout (productie spaanplaat of brandstof), metalen, kunststoffen (diverse soorten buismaterialen), puin en secundaire brandstoffen. De onderwerpen die van belang zijn voor de sorteerleden van BRBS Recycling zijn de volgende:
 • Behoud van de voorkeursvolgorde voor recycling.
 • Inzet hoogcalorische materialen uit bedrijfs-, bouw- en sloopafval als secundaire brandstoffen.
 • Opstellen nieuwe regeling in plaats van Certiva (productcertificatie voor sorteerbedrijven?).
 • Asbest- en kwartsstofproblemen in goede banen leiden voor de bedrijven.
 • Promoten van het sorteerbedrijf als logistiek centrum van afvalstoffen.
 • Inperken van administratieve lastendruk.

Breken


Puinbrekerijen bewerken puin dat bij de sloop selectief verwijderd is of ontstaat bij sorteerbedrijven. Het puin wordt gebroken tot diverse steenachtige producten die met name gebruikt worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw en als grind- en zandvervangend materiaal bij de betonproductie. BRBS Recycling rekent het tot haar taak om kwalitatief hoogwaardig hergebruik van steenachtige BSA- producten te stimuleren.
Het streven is naar:
 • Het optimaal benutten van de technische mogelijkheden van BSA producten.
 • Certificering van de producten (het KOMO certificaat).
 • Een milieuhygiĆ«nisch verantwoorde en veilige productie.
 • Kringloopsluiting en ketenbeheer.
 • Promotie inzet als menggranulaat in GWW-sector.
 • Promotie inzet van granulaten uit BSA in beton(waren)industrie.

Doel


De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door van de overheid duidelijke en doelmatige regelgeving te verlangen. Hierdoor kunnen de leden binnen de gestelde randvoorwaarden op effectieve wijze produceren. Voorwaarde voor lidmaatschap is dat men beschikt over de desbetreffende certificaten en een geldige Wm-vergunning. Het secretariaat van BRBS Recycling houdt leden op de hoogte van alle ontwikkelingen en helpt bedrijven met bijvoorbeeld certificering en promotie van het gecertificeerde product.
BRBS Recycling is uitgever van het brancheblad BEwerken.