GPS voor puinbrekers


Sinds het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden.
BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact op met het secretariaat.

BRBS Recycling heeft in 2008 een dergelijk systeem al voor haar leden verplicht gesteld. Aanleiding was dat het vertrouwen in het certificaat verdere verbetering behoefde. Gewenste transparantie en de mogelijkheid voor auditors om de puinbrekers onverwacht te kunnen beoordelen leidden tot de keuze voor GPS. Uiteindelijk hoopt de sector dat door het leveren van transparantie de focus meer komt te liggen op bedrijven die juist wel toezicht nodig hebben. Veelal zijn dat bedrijven die niet transparant willen werken.

Bij deze visie hoort ook dat het systeem toegankelijk is voor handhavers. Zij kunnen hiervoor een account aanvragen bij BRBS Recycling. Handhavers krijgen een kaart te zien met locaties van puinbrekers. Voor nadere informatie kunnen zij nagaan of de vereiste melding volgens de AMvB mobiel breken binnen is en klopt. Verder kan op de website www.bouwkwaliteit.nl of www.komo.nl worden nagegaan of de vereiste certificaten nog actueel zijn. Gebrek aan een van deze informatiebronnen kan een bezoek aan de locatie rechtvaardigen.


GPS in BRL 2506


BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven;
  • het GPS systeem dient continu te werken op het moment dat de breker draait;
  • een beperkte hoeveelheid gegevens moet voor auditoren van certificatie-instellingen zichtbaar zijn;
  • de certificerende instellingen hebben een continue toegang tot het systeem.

De volgende informatie is vereist:

  • bedrijfsgegevens: naam, adres, postcode, plaats,contactpersoon, telefoonnumer, faxnummer;
  • certificaatnummer, code puinbreker
  • adresgegevens breeklocatie: naam breeklocatie, adres, postcode, plaats
  • dag aanvang werkzaamheden bij mobiel breken,
  • hoeveelheid puin

Voor een melding volgens de AMvB mobiel breken is meer informatie vereist. Het systeem van allebrekers.nl faciliteert ook deze meldingen, zodat de informatie slechts 1x hoeft te worden gedigitaliseerd.


Kwaliteit in de sector


BRBS Recycling heeft werk gemaakt van de verbetering van de kwaliteit in de sector. Uitgangspunt is dat recycling meer kans krijgt door kwaliteit.

Er is afstemming gezocht met handhavers om tot deze verbeteringen te komen. enkele van de gebruikte lezingen zijn via deze links te downloaden:
- Dick Eerland, De Waarde van het certificaat
- Gerard Delsman, Minisymposium kwaliteit
- Jan Schuttenbeld en Peter Broere, Minisymposium kwaliteit

BRBS Recycling heeft een persbericht uitgegeven, waarin een korte uitleg is gegeven van het hoe en waarom van het GPS systeem, dat wordt ingezet om de sector transparanter te maken en het toezicht te bewegen naar bedrijven die dat ook echt nodig hebben.

BRBS Recycling heeft getracht om in overleg Ministerie van VROM (inmiddels I&W) te komen tot maatregelen die BRBS Recycling graag genomen ziet worden om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Onderdeel daarvan is aanpassing van de AMvB mobiel breken op een aantal essentiële punten:
- beter handhaafbare opslagtermijn voor gerede producten (5 dagen en laten liggen wat binnen afzienbare termijn aantoonbaar nodig is terplekke);
- verduidelijking van wat "aanvoer van buiten de locatie" precies is: op hoofdlijnen geldt dat transport over de openbare weg tot aanvoer wordt gerekend;
- regelen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van puin en granulaat;
- opnemen rapportageplicht over de kwaliteit van het granulaat;
- koppeling met sloopvergunning: aangeven wat er met de afvalstoffen gebeurt na sloop.

Er is een fact-sheet mobiel puinbreken, uitgegeven door het LOM.

BRBS Recycling heeft een handreiking voor toezicht op mobiel breken uitgegeven onder de titel van: Puinbreken: naar vaste puinbreker of op slooplocatie?

BRL 2506 geeft de certificatieregels voor puinbreken, zowel binnen WM inrichtingen als daarbuiten volgens de AMvB mobiel breken.

De AMvB mobiel breken geeft duidelijk aan volgens welke regels er bij puinbreken buiten daarvoor WM-vergunde inrichtingen moet worden gewerkt.

Als het gaat om asbest wordt soms gewezen naar de puinverwerkende bedrijven. Ook andere schakels in de keten hebben echter zo hun verantwoordelijkheid.
 


 AMvB mobiel puinbreken
 Persbericht GPS
 BRL 2506 - 2008
 factsheet mobiel puinbreken maart. 2007
 BRBS-brochure mobiel puinbreken
 gemeentelijke asbesttaken
 Lezing D. Eerland - de waarde van het certificaat
 Lezing G. Delsman - minisymposium kwaliteit
 Lezing J. Schuttenbeld en P. Broere - minisymposium kwaliteit