Recyclinggranulaat is geen afval

In principe zijn er 3 routes die naar de einde-afvalstatus kunnen leiden.

Eerste route is de Europese, waarbij direct op Europees niveau criteria worden opgesteld. Hoewel aanvankelijk recyclinggranulaat als 1 van de stromen werd genoemd waarvoor deze criteria zouden worden opgesteld, is het hier nooit van gekomen. Als er geen Europese einde-afvalregeling bestaat, is er ruimte voor een nationale of individuele aanpak. Derhalve zijn de nationale criteria opgesteld.

Tweede route is het opstellen van criteria voor een bepaalde materiaalstroom op landelijk niveau (per lidstaat). Dit is de route die voor recyclinggranulaat is gevolgd in goed overleg met het Ministerie.

Derde is de 'single-case' benadering, waarbij de afvalstof wordt beoordeeld aan de hand van de in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen aangegeven criteria en de jurisprudentie. Door AgentschapNL / RWS is een handleiding opgesteld waarmee deze beoordeling kan worden gedaan. De beoordeling wordt in principe niet getoetst, maar kan wel helpen bij het verkrijgen van meer zekerheid. Indien de beoordeling aangeeft dat de einde-afvalstatus van toepassing is, kan de stof ook als zodanig worden behandeld. Voor meer zekerheid kan een rechtsoordeel worden gevraagd, wat ook nog steeds geen juridische zekerheid geeft. Uiteraard behoudt bevoegd gezag wel de mogelijkheid dit in twijfel te trekken.


Nog een stukje historie:
In 2004 is na intensief overleg tussen BRBS Recycling en het Ministerie van VROM de afspraak gemaakt dat recyclinggranulaat onder bepaalde voorwaarden niet als afval moet worden beschouwd. Ook alle provincies, zijnde het bevoegde gezag in deze, hebben uiteindelijk ingestemd met deze stelling. In deze beoordeling is de relevante jurisprudentie in acht genomen. Ook het Niselli arrest, waar het LAP2 nog naar verwijst, verandert de inzichten niet. 
AgentschapNL heeft op haar website voor een groot aantal stoffen beoordeeld of er sprake is van afval. In deze reeks is ook de brief van VROM (d.d. 2004) geplaatst waarin de grondstof-status van recyclinggranulaat wordt bevestigd en de voorwaarden worden aangegeven. Deze brief en de onderbouwing aan de hand van de destijds gehanteerde "10 criteria van VROM" zijn hiernaast opgenomen.

Helaas hadden de provincies geen eensluidend standpunt over de afvalstatus. Bij het ontbreken van een gerechtelijke uitspraak bleef het voor de ondernemer dus onzeker hoe recyclinggranulaat te beoordelen. In de praktijk leidde dit tot discussies.


Onderbouwing Recyclinggranulaat is geen afval
Recyclinggranulaat is geen afval
Eindrapport JRC End-of-Waste