Tweede Kamer roept op te kiezen voor recycling

Op 13 april 2010 heeft de Tweede Kamer de motie van GroenLinks van de heer Vendrik aangenomen. De Kamer roept hiermee op te kiezen voor meer recycling. Met recyclen worden schaarse grondstoffen bespaard en miljoenen tonnen CO2 gereduceerd, hetgeen geheel in lijn ligt met een duurzame samenleving.  Middels fundamenteel onderzoek neemt de recyclingbranche deze handschoen op.

Als gevolg van een recent doorgevoerde wijziging in het Landelijk Afvalbeheerplan, wordt hergebruik van afvalstoffen en verbranden in afvalverbrandingsinstallaties (AVI) met een hoog energierendement (R1-status) beleidsmatig even hoog gewaardeerd.
Voor de Kamer was dit reden om de consequenties van deze wijziging voor het Nederlandse afvalbeheer nog eens op een rij te zetten. Voorkomen moet worden dat onnodig grondstoffen worden verbrand en extra CO2 wordt geëmitteerd. BRBS Recycling is van mening dat de kansen die recycling biedt ten aanzien van extra werkgelegenheid niet onbenut mogen blijven en dat de vooraanstaande positie die Nederland heeft op het gebied van duurzaam afvalbeleid als interessant financieel-economisch exportproduct niet verloren mag gaan. 
De Tweede Kamer wil nu dat de Minister maatregelen gaat treffen om recyclen aantrekkelijker te maken dan het verbranden in een AVI, met of zonder de R1-status. De Kamer vindt tevens maximale recycling gewenst.
Voor de recyclingsector is dit een steun in de rug om door te gaan op de ingeslagen weg van verdere innovatie van hoogwaardige afvalverwerking en scheidingstechnologieën voor afvalstromen.
De recyclingsector speelt een cruciale rol in het in de kringloop houden van schaarse grondstoffen. Voorbeelden vormen het opwerken van afvalhout ten behoeve van de spaanplaatindustrie, PVC-afval voor nieuwe buizen, dakafval als bitumenvervanger in asfalt, baksteenpuin in de baksteenindustrie en afgedankt ballastgrind en recyclinggranulaat toepassen in beton. Vergisting en compostering van organisch afval en de thermische reiniging van teerhoudend asfalt resulterend in grondstoffen voor de betonindustrie zijn voorbeelden van opwerking in nieuwe producten. Van al het bouw- en sloopafval wordt in Nederland meer dan 95% als hernieuwde grondstof toegepast. 
Momenteel verricht de Universiteit Utrecht onderzoek naar duurzaam afvalbeheer in Nederland. Een fundamenteel onderzoek, dat door een brede coalitie van recyclingbranches en de milieubeweging is geïnitieerd, waarin ook nieuwe beleidsinstrumenten worden aangereikt. BRBS Recycling hoopt dat de uitkomsten van dit onderzoek de basis zullen vormen voor een meer grondstoffengericht afvalbeleid.