Aanbieding_leidraad

Afvalstof of grondstof?

Den Haag - 13 juli 2018 - Afval of nieuwe grondstof voor de circulaire economie? Met het publiceren van de Leidraad afvalstof of product heeft de rijksoverheid het pad naar de circulaire economie weer wat verder geëffend. Grondstoffen en reststoffen die bij productieprocessen of andere activiteiten vrijkomen en hoogwaardig opnieuw kunnen worden gebruikt in een nieuw product, worden niet langer belast met de term ‘afvalstof’. Dit is van niet te onderschatten belang voor de Nederlandse recyclingindustrie: er ontstaat een gelijk speelveld voor leveranciers van primaire en secundaire grondstoffen.

Uiteraard moet het secundaire materiaal technisch geschikt zijn voor de nieuwe toepassing, moet er een markt voor zijn en natuurlijk mag er geen gevaar voor mens en milieu optreden. De nieuwe leidraad biedt vergunningverleners, handhavers en ondernemers dankzij een praktisch toetsingskader en veel voorbeelden houvast. De Leidraad is aangeboden aan de Vereniging van Gemeenten (VNG) en aan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).

Het Nederlandse kabinet heeft in het Rijksbrede programma Circulaire Economie de ambitie uitgesproken om in 2050 een volledig circulaire economie gerealiseerd te hebben. In een circulaire economie worden materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in het economisch verkeer gehouden op een wijze die verantwoord is vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid. BRBS Recycling zou graag zien dat de Nederlandse aanpak als voorbeeld gaat dienen voor heel Europa, zodat de circulaire economie zich verder kan ontwikkelen.