BRBS Recycling

Vooruitkijken naar de toekomst

Op 15 december 2021 presenteerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Dit Coalitieakkoord biedt, zoals verwacht, enorm veel ruimte tot discussie. Iedere partij, maatschappelijke organisatie, vertegenwoordigend orgaan of burger vindt er wel iets van, of juist niet.

Als brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn op het gebied van inzamelen, sorteren, breken en recyclen van afval tot hernieuwde grondstoffen ziet BRBS Recycling voldoende aanknopingspunten om ook binnen dit akkoord onze rol als voortrekker van de Circulaire Economie te blijven uitvoeren.

Welvaart en duurzaamheid gecombineerd

Het streven naar een welvarend land en het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers is van groot belang voor het bereiken van een Circulaire Economie. Het begrip “economie” staat immers voor de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving en richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. En schaarste is er wanneer we het hebben over de enorme honger naar de grondstoffen die nodig zijn om aan de vraag naar nieuwe producten te voldoen.

Met deze schaarste, in relatie tot de enorme opgaven die in het akkoord worden genoemd op het gebied van klimaat, volkshuisvesting en infrastructuur, zal een groot beroep gedaan moeten worden op de afval- en recyclingbranche. Een branche die, zeker daar waar het de levering van secundaire grondstoffen voor de bouwsector en infrastructuur betreft, een enorme bijdrage kan leveren aan het behalen van de ambities van dit nieuwe kabinet.

Het aanstellen van een Minister van Wonen, een Minister van Klimaat en een Minister van Stikstof die zich volledig kunnen concentreren op deze verschillende maar toch ook weer samenhangende onderwerpen is voor BRBS Recycling dan ook een welkome ontwikkeling.

Kritische noot

Wanneer de overheid de doelen wil bereiken zullen ze wel beter moeten gaan luisteren naar wat het bedrijfsleven te melden heeft. Op dit moment zien wij nog te veel maatregelen die conflicteren met de Rijksbrede doelstellingen op het gebied van de Circulaire Economie maar zeker ook met de doelstellingen in dit Coalitieakkoord. Het versnellen van de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar kan alleen wanneer het leveren van secundaire (uit recycling afkomstige) grondstoffen zoals beton en kunststof wordt gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

Daarnaast kan het voorgenomen klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard alleen dan effectief zijn wanneer dit gekoppeld wordt aan het genoemde ambitieuze klimaatdoel voor de Circulaire Economie. Klimaat en Circulaire Economie gaan hand-in-hand, zonder secundaire bouwgrondstoffen blijven we roofbouw plegen op onze planeet en leidt dit tot alleen maar meer CO2-uitstoot.