poster-verkeer-A1 - Arbo Catalogus

Risicogroep verkeer en omgeving

Zowel op de openbare weg als op het eigen terrein is het risico op een aanrijding groot als er geen adequate maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De risico’s op de openbare weg zijn vooral relevant voor afvalinzameling, beheer openbare ruimte en rioolbeheer. Daarbij gaat het net zo zeer om de veiligheid van medewerkers als van andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld voetgangers. Op het eigen terrein is sprake van een verhoogd risico op overslaglocaties, daar waar druk verkeer is én afval gelost wordt alsmede op plaatsen waar gereden wordt terwijl anderen te voet bezig zijn hun werk uit te voeren. Verder kunnen wegen op eigen terrein elkaar kruisen. Tot slot kan de begaanbaarheid van het terrein risico’s met zich brengen, met name op stortplaatsen. De gevolgen van een aanrijding of het kantelen van een voertuig kunnen beperkt blijven tot materiële schade, maar ze kunnen ook tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

Met dit themablad helpt de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche u om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met een bepaald risico of de aanpak van de Arbocatalogus Afvalbranche in het algemeen. Het biedt u informatie en geeft aanbevelingen.


Bedrijfsinterne communicatie - verkeer