Mark Kuijken

Regeren is vooruitzien!

Er zullen in Nederland weinig mensen zijn die dit jaar niet snel willen vergeten. Niet alleen in Nederland overigens, maar over de hele wereld zijn mensen en bedrijven getroffen door de gevolgen van een gezondheidscrisis die wij niet zagen aankomen.

Regeren is vooruitzien is een uitspraak van de Franse journalist Émile de Girardin uit de 19e eeuw. Een waarheid die heden ten dage nog steeds staat als een huis. Het is deze uitspraak die dan ook zeer uitnodigt om vooruit te kijken naar het jaar 2021.

In 2021 krijgen wij als afval- en recyclingbranche te maken met veel voorbereidend én afrondend werk daar waar het gaat om bijvoorbeeld de omgevingswet en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Ook de CO2-heffing voor de industrie, waar de Nederlandse Afvalverbrandingsinstallaties onder worden geschaard, is van overheidswege opgelegde maatregel waarvan de exacte effecten nog niet helemaal duidelijk zijn doch die naar alle waarschijnlijkheid een effect gaan krijgen op de recycling van afvalstoffen. Wij hebben al gemerkt dat de importheffing heeft geleid tot een aanzuigende werking van alternatief brandbaar afval zoals bouw- en sloopresidu. Naar verwachting zal een verhoging van het verbrandingstarief als gevolg van het doorberekenen van de CO2-heffing de Delta tussen verbranden en recyclen dan wel groter maken, dit laat onverlet dat de totale capaciteit van de afvalverbrandingsinstallaties vooralsnog gelijk blijft.

Dat het recyclen van afvalstoffen nodig is om het dreigende grondstoffentekort voor een deel te pareren moge duidelijk zijn. Dit gegeven dreigt echter naar de achtergrond te verdwijnen nu secundaire afvalstoffen moeten gaan concurreren met afvalverbrandingsinstallaties én virgin grondstoffen die op de markt gedumpt worden als gevolg van een verminderde vraag.

Het rapport “verkenning naar het voorkomen van verbranding van Recyclebare materialen per 2030” dat door RHDHV is opgesteld zal richting moeten geven aan de wijze waarop de markt klaar gemaakt kan worden voor meer en betere recycling en minder verbranding van recyclables. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat wanneer er minder verbrand wordt er opeens ook meer vraag komt naar secundaire grondstoffen. Voor zowel primaire als secundaire grondstoffen geldt ongeacht de kwaliteit: als een geen vraag is wordt er niets verkocht.

Mijn vooruitziende blik zegt dat naast een verbrandingsregulering parallel moet worden gewerkt aan vraagontwikkeling voor recycled content. En dan niet pas in 2030 maar bij voorkeur al in 2021!!

Ik wens u veel gezondheid en verantwoorde feestdagen.

Mark Kuijken

Vice-voorzitter BRBS Recycling