Breekproces van puin tot recyclinggranulaat

Recyclinggranulaten: een goed kwaliteitsproduct (2)

Recyclinggranulaat is het succesproduct van het Nederlands afvalbeleid. Hoe is de kwaliteit geborgd?

Wil een recyclingproduct kans maken, dan is kwaliteit een eerste vereiste. Daarom is er altijd veel aandacht voor dit onderwerp. Dat heeft in eerste instantie geleid tot het branche-eigen kwaliteitssysteem voor recyclinggranulaten (SKK, Stichting Kwaliteitsborging Korrelmix®).

In 1995 is dit systeem opgegaan in de nationale en onafhankelijke certificatieregeling BRL 2506, die tot heden de kwaliteit van de producten borgt. Deze regeling is omvangrijk omdat deze vele productsoorten en toepassingsgebieden afdekt. Er is een technisch deel 1 (KOMO) en een milieudeel 2 (NL-BSB).

Kwaliteit in = kwaliteit uit

De certificatieregeling voorziet in een strikt innamebeleid (acceptatie) voor de te verwerken steenachtige afvalstoffen. Er is veel aandacht voor het voorkomen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest en teer. De strenge eisen blijken zeer effectief. Er zijn ook restricties opgenomen voor andere stoorstoffen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke toepasbaarheid en kwaliteit van de producten.

Niet meer weg te denken

BRL 2506 deel 1 bevat de technische eisen voor recyclinggranulaten, afkomstig uit de Standaard RAW Bepalingen en Europese productnormen. Dit gaat vooral over funderingslagen, maar ook ophogingen, aanvullingen, drainage- of waterbergingstoepassingen. De funderingslagen van recyclinggranulaten hebben een reeks unieke eigenschappen (drainerend vermogen, draagvermogen, sterkteontwikkeling in de tijd) en zijn van hoge kwaliteit. Een alternatief voor recyclinggranulaat is moeilijk te bedenken.

Recyclinggranulaat voor toepassing in beton is al jarenlang in BRL 2506 opgenomen, maar steeds belangrijker voor de circulariteit in de betonsector. De BRL sluit aan op de relevante betonstandaarden, zoals NEN 12620, NEN 5905 en de bekende CUR Aanbevelingen. Omdat de betonsector zelf ook aan tafel zit bij deze BRL sluit deze goed aan op de kwaliteitsbehoeften en voor zeer specifieke betonsoorten blijft maatwerk mogelijk.

BRL 2506 deel 2 is voor de milieukwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit (NL-BSB). De gecertificeerde recyclinggranulaten zijn vrij toepasbaar.

Borging

Zowel BRL 2506 deel 1 als deel 2 bevatten een intensief keuringsprotocol dat via bonus-malus beloont en dwingt tot een goed product. Het gecertificeerde product is bewezen geschikt voor toepassing.
Geschiktheid voor toepassing is overigens een belangrijk onderscheid met CE markering, waarbij dit aspect niet is geborgd. Als afnemer is het dus aan te bevelen om zowel BRL 2506 deel 1 als deel 2 te eisen.
Het gehele systeem staat onder controle door een certificatie-instelling, die gemiddeld 4x per jaar de bedrijven en locaties grotendeels onverwacht bezoekt. Dit geeft zekerheid.

Einde Afvalstatus

Belangrijk te vermelden is dat de ervaringen met recyclinggranulaten geleid hebben tot de Regeling Einde Afval Status Recyclinggranulaten (Staatscourant februari 2015). Deze regeling is gebaseerd op Europese productnormen en Besluit bodemkwaliteit en codificeert feitelijk wat in de certificatieregelingen is opgenomen. Dat deze regeling vlot tot stand kon komen is niet in de laatste plaats te danken aan de standaardisatie en borging die met en door de sector zijn gerealiseerd. Deze staan aan de basis van de kwaliteit waardoor recyclinggranulaten de laatste decennia konden uitgroeien tot de belangrijke en betrouwbare grondstof die deze nu is.