EU logo IPPC

Nieuwe interpretatie IPPC door provincies

De provincies hebben besloten tot een landelijke herziening van de interpretatie van categorie 5.1 uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De daarin genoemde hoeveelheid van 10 ton gevaarlijk afval per dag moet niet worden gelezen als de gemiddeld ontvangen hoeveelheid maar als de totale opslagcapaciteit op de betreffende locatie. Als gevolg van dit nieuwe inzicht zal ten aanzien van verschillende recyclingbedrijven door de provincie het besluit worden genomen dat een voorheen niet IPPC-plichtige inrichting met een totale opslagcapaciteit van 10 ton gevaarlijk afval of meer, per direct wel IPPC-plichtig zal zijn. In de meeste gevallen heeft dit bovendien tot gevolg dat de inrichting daarmee tevens onder de Europese PRTR Verordening zal vallen en dus voldaan zal moeten worden aan de verplichte rapportering van emissies aan de overheid voor het e-PRTR register. Bovenstaande zou echter niet moeten gelden voor bedrijven waar slechts op- en overslag plaatsvindt van gevaarlijk afval dat op een later moment elders nuttig wordt toegepast. De handeling R13: 'opslag bestemd voor een van de onder R1 t/m R12 genoemde behandelingen', valt immers niet onder het bereik van de IPPC-richtlijn.