Asfalt

Convenant Thermische Reiniging van teerhoudend asfalt 3 jaar verlengd

Sprekend voorbeeld voor de circulaire economie
 

De Nederlandse thermische reinigingsbedrijven voor teerhoudend asfalt hebben het Convenant voor teerhoudend asfaltgranulaat weer voor drie jaar verlengd tot eind 2023.
Hiermee loopt de recyclingsector voorop in het uitdragen van de circulaire economie en voorkomt zij dat meer dan 2,5 miljoen ton herbruikbare bouwgrondstoffen uit de economie weglekken. De vier thermische reinigingsbedrijven verklaren met het tekenen van het convenant dat al het aangeleverde teerhoudend asfalt thermisch wordt gereinigd en de gezuiverde materialen als hoogwaardige grondstof kan worden hergebruikt in onder meer de asfalt- en betonindustrie.
Deze bedrijven A. Jansen Recycling BV, ATM (Renewi), Recycling Kombinatie REKO en Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen geven hiermee het signaal naar lagere overheden maar ook de aannemerij af zich eveneens te scharen achter het nationaal beleid om teerhoudend asfalt thermisch te laten reinigen.                   

 

Landelijk beleid en regelingen
Oud asfalt is prima te verwerken tot hernieuwde grondstof voor nieuw asfalt. Asfalt op basis van teer dat tot het verbod in 1991 als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat echter een hoog gehalte aan zeer zorgwekkende stoffen c.q. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Sinds 2001 voert de rijksoverheid actief beleid om teerhoudend asfalt (TAG) dat vrijkomt bij renovatie van wegen te ontdoen van teer. Het Nederlandse beleid gaat uit van thermische reiniging als minimum standaard voor de verwerking van TAG (Landelijk Afvalbeheerplan, LAP3).
Met de investering in reinigingscapaciteit om het probleem van TAG op te lossen zijn vier recyclingbedrijven tegemoet gekomen aan de vraag van de rijksoverheid en beschikt Nederland over een unieke industrie, die TAG thermisch reinigt. Hierbij wordt de teercomponent en alle andere organische componenten volledig vernietigd en 100% van het in het oude asfalt aanwezige zand en grind als hernieuwde bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie ingezet. 
Voor wegbeheerders en aannemers bestaat sinds 2008 respectievelijk 2016 de mogelijkheid om de Code Milieuverantwoord Wegbeheer te ondertekenen, waarmee zij verklaren dat zij al het uit wegverhardingen en/of wegfunderingen vrijkomende teerhoudende materiaal aan een vergunde thermische verwerkingsinrichting afgeven. CROW is de beheerder van deze Codes. Verder is de CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met teerhoudend asfalt” voor stakeholders van toepassing en toegesneden op de doelstelling om TAG uit de keten te halen. Thermisch reinigen van TAG is een eis bij Duurzaam Inkopen in de GWW-sector. In de Standaard RAW Bepalingen 2020 is een belangrijke extra clausule opgenomen op basis waarvan de aannemer de opdrachtgever een verklaring van thermische reiniging voor het afgevoerde TAG dient te overhandigen. Deze verklaring kan enkel bij een thermische reiniger verkregen worden op basis van de originele projectgebonden informatie, waarmee de opdrachtgever de zekerheid verkrijgt dat het TAG daar daadwerkelijk is afgeleverd en vervolgens conform onderhavige convenant wordt gereinigd.

 

Export van teerhoudend asfalt wat in Nederland voor 100% kan worden gerecycled
In lijn met het beleid van de rijksoverheid schrijft tegenwoordig het overgrote deel van alle opdrachtgevers (wegbeheerders) thermische reiniging van TAG voor. Desondanks wordt nog steeds een aanzienlijk volume van het TAG geëxporteerd naar landen waar geen verbod op gebruik van teerhoudend asfalt geldt. Vanwege de aanwezigheid van de zeer zorgwekkende stoffen polycyclische aromatische koolwaterstoffen in TAG een onverantwoorde werkwijze vindt het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO-TAG). Hiermee worden andere landen opgezadeld met een gevaarlijke afvalstof, maar verdwijnen ook waardevolle grondstoffen uit Nederland, die elders weer in Nederland geïmporteerd moeten worden.
Het LMO-TAG, initiatief van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven, roept opdrachtgevers dan ook op naast het voorschrijven van thermische reiniging van TAG ook te controleren of dit daadwerkelijk gebeurt. Dit kan eenvoudig door een verklaring van thermische reiniging (certificaat) van het thermisch reinigingsbedrijf te eisen.


Persbericht TAG Convenant getekend 2021-2023