BRBS Recycling
This is an example of a HTML caption with a link.
woensdag 18 oktober 2017

Stientje van Veldhoven op werkbezoek bij BRBS Recycling

“Een nuttig gesprek” aldus Stientje van Veldhoven D66 tijdens het werkbezoek bij BRBS Recycling op maandag 16 oktober 2017. Het bezoek vond plaats bij Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam-Vondelingenplaat. Soms zijn er “net even andere prikkels” nodig om de markt aan te zetten tot meer en betere recycling was ook zij van mening. BRBS Recycling zal haar verder informeren over de visie van recyclingbedrijven op producentverantwoordelijkheid en haar meer inzicht geven in tarieven van stakeholders in de afval- en recyclingmarkt en hoe deze de wijze van verwerking van afval beïnvloeden. Geïnteresseerd als Stientje van Veldhoven altijd in de recyclingsector is, begrijpt ze de noodzaak van de business case voor recyclingbedrijven en was dan ook zeer geïnteresseerd hoe Ierland hier invulling aan weet te geven en recycling op dit moment een enorme boost geeft. Met mooie recyclevoorbeelden dicht bij huis, zoals de klinkers voor parkeerterreinen geproduceerd uit gereinigd schoorsteenpuin van de Groningse energiecentrale, is de burger nog meer genegen op een juiste manier te handelen: aldus Stientje van Veldhoven. Reagerend op het nieuwe Regeerakkoord gaf zij aan dat ten aanzien van het verbranden van biomassa deze maatregelen afhankelijk moeten zijn van het soort biomassa en het proces.
Bij de rondleiding op het terrein van Recycling Kombinatie REKO werd het 2e Kamerlid Stientje van Veldhoven overweldigd door het enorme bedrijfsterrein en de grote volumes “mooie schone” grondstoffen, klaar voor hergebruik. Recycling Kombinatie REKO richt zich mede op Nederland hot spot circulaire economie en zou daarmee weleens koploper in het Havenbedrijf Rotterdam kunnen zijn. Steeds meer worden verontreinigde minerale afvalstoffen naar haar installatie gehaald, waarvoor in het buitenland geen verwerkingsmogelijkheden zijn. Vervolgens worden deze door Recycling Kombinatie REKO gereinigd tot zand, grind en vulstoffen en daarna op de markt gebracht en als hoogwaardige grondstoffen voor de asfalt- en betonindustrie.
Een van de mooie voorbeelden van leden van de branchevereniging van recyclingbedrijven BRBS Recycling.

Bezoek Stientje van Veldhoven aan REKO
klik voor meer afbeeldingen
woensdag 11 oktober 2017

Nederland, exportland voor zeldzame aardmetalen!?

Recyclingsymposium op 25 oktober 2017, een op de praktijk toegesneden programma. Bernice Notenboom: Waarom die Circulaire Economie? Geen vergezichten, maar een Nederlands bedrijf en lid van BRBS Recycling dat zeldzame aardmetalen uit ons elektronica afval herwint. De bouwondernemer, die de motor van de circulaire economie wil zijn. Tools voor de Nederlandse industrie met handelingsperspectieven voor onze grondstoffenzekerheid. Recycling én sociaal. Feestelijk afgesloten met de Recycling Award voor topstudenten in de recycling en presentatie van het nieuwe boek van Ad Lansink.
Een interessant programma. Op de praktijk gericht. Onder leiding van de veelzijdige en ervaren presentator Simone van Trier.
Wees erbij!   www.recyclingsymposium.nl

woensdag 17 mei 2017

BRBS Recycling maakt gestage groei door

belangenbehartiging nodig, meer dan ooit
De brancheorganisatie van recyclingbedrijven BRBS Recycling maakt een gestage groei door. Logisch gevolg van alle aandacht voor recycling in de transitie naar de circulaire economie en andere duurzaamheidsinitiatieven? Nee, oorzaak en gevolg zijn namelijk omgekeerd. En nog steeds is belangenbehartiging gericht op duurzaamheid en recycling van groot belang, hetgeen ook door steeds meer recyclingbedrijven wordt gezien. Dat recycling, als onlosmakelijk onderdeel van duurzaamheid, hoog op de politieke agenda staat, is een prachtige resultaat. Wel bergen alle activiteiten rondom de transitieagenda’s en het Grondstoffenakkoord het gevaar van een vlucht vooruit (2050) in zich en worden belangrijke korte termijn doelstellingen uit het oog verloren. Het behalen van de VANG-doelstellingen, die de link vormen tussen het nu en 2030 en 2050, is van wezenlijk belang om hierna weer een volgende stap in de transitie naar de circulaire economie te kunnen maken.

dinsdag 11 april 2017

Staatssecretaris Dijksma 10 april 2017 op bezoek bij BRBS Recycling

Maandag 10 april 2017 was Staatssecretaris Sharon Dijksma op werkbezoek bij BRBS Recycling op de locatie van Renewi Van Vliet Contrans te Wateringen. Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling, gaf aan dat er voor verdergaande (’diepere’) recycling van bouw- en sloopafval en met name bij recycling van bedrijfsafval een deficit ontstaat tussen recyclen en verbranden. Dijksma had begrip voor het feit “dat hiervoor massa moet komen” en gaf aan dat dit “met slimme regelgeving” gerealiseerd moet worden. ‘Deregulering’ en ‘kleine overheid’ dwingt immers tot minder maar wel efficiënt beleid. Deze regelgeving kan dan ook het best binnen “het eigen departement, waar je zelf over gaat” worden gerealiseerd, aldus de Staatssecretaris. Ook voor het vasthouden van de VANG-doelstellingen en de soms contraproductieve Europese regelgeving werd aandacht gevraagd, waar bij het laatste onderwerp de ‘kleine’ overheid parten speelt.

Bezoek Dijksma aan Renewi Van Vliet Contrans
woensdag 05 april 2017

Jaarverslag 2016

BRBS Recycling, misschien wel de grootste pleitbezorger voor wet- en regelgeving die voor de recyclingsector een gezond investeringsklimaat schept, heeft onlangs haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Een gloedvol overzicht van activiteiten in 2016, dat de Nederlandse milieugeschiedenis ingaat als het jaar waarin de politiek zich breed uitspreekt voor het realiseren van de circulaire economie in 2050. Ook tijdens Afval & Recycling Industrie 2017 in Brainport Eindhoven werd hier naar verwezen.

vrijdag 27 januari 2017

BRBS Recycling ondertekent Nationaal Grondstoffenakkoord

BRBS Recycling heeft als onmisbare schakel in de transitie naar de Circulaire Economie vol overtuiging het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend.
De recyclingindustrie is een sleutelspeler en zal een grote rol spelen in de verdere transitie naar de Circulaire Economie, of nu nieuwe technologie centraal staat of dat socio-institutionele veranderingen centraal staan.
Ook na de transitie zal de recyclingindustrie een rol blijven spelen. De recyclingindustrie wordt onder meer gekend om haar hands-on-mentaliteit en zal met al haar kennis en kunde haar rol nemen in de diverse transitie-agenda’s.

De recyclingindustrie speelt een grote rol in de transitie naar een Circulaire Economie onafhankelijk of nu nieuwe technologie centraal staat of dat socio-institutionele veranderingen centraal staan. Recycling zal ook na de transitie altijd een rol blijven spelen. Alleen als alle benodigde producten, gebruiksvoorwerpen, machines etc. uit bio-based materie kunnen worden geproduceerd, pas dan zal de rol van de recyclingindustrie worden gemarginaliseerd. De kans hierop is uiterst gering, waardoor er voorlopig naast de biologische kringloop, altijd nog een technische kringloop zal zijn waarvoor recyclingactiviteiten nodig zullen blijven. Hooguit zal door socio-institutionele veranderingen de snelheid waarmee materie zich door de kringloop beweegt, vertraagd of versneld worden.

Vanuit deze abstracte veronderstelling durft de recyclingsector het dan ook aan zich te profileren als een onmisbare schakel in zowel de transitie naar als in de Circulaire Economie zelf.

Eén van de kenmerken van de recyclingindustrie is haar hands-on-mentaliteit waarmee, mede door de 35 jarige ervaring, telkens zo snel mogelijk tot de kern wordt doorgedrongen.
BRBS Recycling stelde een notitie op die uitgaat van de huidige stand van zaken in de recyclingsector en aangeeft waar op het ogenblik de belemmeringen en kansen zitten, die in de komende jaren opgelost dienen te worden om met de recyclingsector een stap verder te komen in het streven naar de Circulaire Economie. Hierbij beperken wij ons tot de mogelijkheden die binnen het vermogen van de recyclingindustrie zelf liggen, daarbij wel aangevend waar de omgeving en met name de overheid dit vermogen optimaal kan benutten.

Op praktijkniveau worden ideeën tot verbetering van de recyclingsector in bijgaande notitie besproken voor de volgende 4 hoofdafvalstromen te weten:
- bouw- en sloopafval;
- bedrijfsafval;
- huishoudelijk afval;
- industrieel afval.

Daarnaast worden specifieke materiaalstromen benoemd die meer, beter, hoogwaardiger en in grotere volumes kunnen worden gerecycled.
 

Grondstoffenakkoord
woensdag 11 januari 2017

Recyclinggranulaat in beton Mia/Vamil Regeling 2017

BRBS Recycling heeft de toepassing van recyclinggranulaat in beton (beton, thermisch gereinigd grind en ballastgrind) onder nummer C6311 op Mia/Vamil-lijst 2017 gehonoreerd gekregen.
Deze maatregel “Duurzaam beton(product) met tenminste 30% gerecycled content” zal een verdere motivatie voor bouwopdrachtgevers zijn om meer recyclinggranulaat in beton voor te schrijven. Naast een fiscaalvoordeel tot € 50,- per m3 beton, mag ook de mentale steun van de centrale overheid, die deze nieuwe maatregel oproept, niet onderschat worden. Zie ook persbericht.
Tevens zijn ook andere nieuwe afvalverwerkingstechnieken op de Mia/Vamil-lijst 2017 gekomen.

woensdag 23 november 2016

Samenstellingsproef: aanpassing op schema

Momenteel wordt onder leiding van BRBS Recycling gewerkt aan aanpassing van de Europese samenstellingsproef voor recyclinggranulaat EN 933-1. De huidige Europese variant is omslachtig en daardoor kost deze veel tijd en geld. Ook de definities van de materiaalcategorieën sluiten onvoldoende aan op de toepassing van de producten. Op vrijdag 18 november 2016 kwam de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit Frankrijk, België, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en IJsland, bijeen in Amsterdam. Daar zijn goede vorderingen gemaakt, waardoor er zicht op is dat de belangrijkste doelen worden behaald: betere definities en een snellere proef. Zoals u wel zult verwachten gaat het nog wel enkele jaren duren voordat de resultaten voor de praktijk zichtbaar worden.

donderdag 27 oktober 2016

Recyclingsymposium 2016: De praktijk staat te trappelen om circulaire ambities waar te maken

Een afwisselend en boeiend programma tijdens de 5e editie van het Recyclingsymposium, dat als thema had: “Handen en voeten aan de Circulaire Economie, wat is er zichtbaar in de praktijk?”
Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid gaven er blijk van vol ambitie te zijn om in 2050 een volledige circulaire economie te realiseren. Én dat het nu tijd wordt om de nodige acties te concretiseren. De aanwezigen in de zaal lieten blijken niet te willen wachten: men riep op tot Vlaams-Nederlandse samenwerking in Brussel. Dat het sommigen nog veel te langzaam gaat werd mooi geïllustreerd met de vraag van de uitstekende dagvoorzitter Simone van Trier: “Hoe oud bent u in 2050?”

Om ambities waar te maken, werd er door Antoinette van Schaik een duidelijk appèl gedaan op de Europese en nationale regelgever om rekening te houden met technische en economische haalbaarheid en daarbij niet over de grenzen van natuurwetten heen te gaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd uit dit boeiende betoog duidelijk dat in het ontwerp van producten en bouwwerken nog veel circulaire winst is te behalen.
Gemeente Amsterdam presenteerde haar plannen om tot cirkelstad te worden en hoe zij aan de hand van een routeplan de circulaire economie in de praktijk gaat brengen.
Als het op financiering aan komt, bleek dat de banken nog worstelen hoe met de factor duurzaamheid en circulariteit om te gaan. Rabobank gaf aan dat de ondernemer niet af moet wachten, maar de kansen te pakken, waarbij aandachtspunt was het toevoegen van waarde aan de circulaire keten.
Dit was een mooi vervolg op de leerzame bijdrage van Kunstenaar Tijs Rooijakkers, die uit een chaotische denkwereld prachtige kunstwerken weet te maken die tevens tot saamhorigheid leiden. De parallel met afval werd snel gevonden.

De BouwRecycling Award voor het meest veelbelovende circulaire studieproject werd uitgereikt aan  “From waste to resource, One chain with shared responsibility”. Studenten van de TU Delft viel deze eer ten deel.

De organisatie was in handen van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA.
Informatie en de lezingen zijn op de website www.recyclingsymposium.nl te vinden.

Voorzitter Ton van der Giessen opent het 5e Recyclingsymposium