BRBS Recycling
This is an example of a HTML caption with a link.

GPS voor puinbrekers

Met het verschijnen van BRL 2506, versie 2013, is een GPS unit op gecertificeerde puinbreekinstallaties verplicht geworden.
BRBS Recycling heeft voor haar leden een systeem laten ontwikkelen dat zichtbaar is op allebrekers.nl. Ook voor niet leden is dit systeem te gebruiken. Neem hier over contact op met het secretariaat.

BRBS Recycling heeft in 2008 een dergelijk systeem al voor haar leden verplicht gesteld. Aanleiding was dat het vertrouwen in het certificaat verdere verbetering behoefde. Gewenste transparantie en de mogelijkheid voor auditors om de puinbrekers onverwacht te kunnen beoordelen leidden tot de keuze voor GPS. Uiteindelijk hoopt de sector dat door het leveren van transparantie de focus meer komt te liggen op bedrijven die juist wel toezicht nodig hebben. Veelal zijn dat bedrijven die niet transparant willen werken.

Bij deze visie hoort ook dat het systeem toegankelijk is voor handhavers. Zij kunnen hiervoor een account aanvragen bij BRBS Recycling. Handhavers krijgen een kaart te zien met locaties van puinbrekers. Voor nadere informatie kunnen zij nagaan of de vereiste melding volgens de AMvB mobiel breken binnen is en klopt. Verder kan op de website www.bouwkwaliteit.nl of www.komo.nl worden nagegaan of de vereiste certificaten nog actueel zijn. Gebrek aan een van deze informatiebronnen kan een bezoek aan de locatie rechtvaardigen.

GPS in BRL 2506

BRL 2506 schrijft voor dat puinbreekinstallaties moeten zijn voorzien van een GPS systeem. Dit systeem moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het GPS systeem dient in staat te zijn om de geografische positie en de werking (aan/uit) van de breekinstallatie weer te geven;
 • het GPS systeem dient continu te werken;
 • alle gegevens vernoemd in bijlage E kunne worden opgevraagd via het GPS systeem;
 • de certificerende instellingen hebben een continue toegang tot het systeem.

Bijlage E betreft het meldingsformulier kennisgeving mobiel breken, zoals deAMvB mobiel breken dat voorschrijft. De volgende informatie is vereist:

 • bedrijfsgegevens: naam, adres, postcode, plaats,contactpersoon, telefoonnumer, faxnummer;
 • certificaatnummer, code puinbreker
 • adresgegevens breeklocatie: naam breeklocatie, adres, postcode, plaats
 • dag aanvang werkzaamheden, tijdstip aanvang werkzaamheden, verwachte dat beeindiging werkzaamheden
 • soort puin en type recyclinggranulaat
 • van toepassing zijnde regelgeving
 • bronsterkte

Dat niet alle informatie relevant is voor vaste puinbrekers is niet handig. Dit vergt aanpassing, maar voorstellen voor verbetering zijn vooralsnog niet gehonoreerd. Met enkele certificerende instellingen is wel afgesproken dat voor de tijdstippen ook de 'openingstijden' van de vaste breeklocatie kunnen worden gebruikt.

Kwaliteit puinbreken

BRBS Recycling heeft vanaf 2008 een plan van aanpak gevolgd omdat binnen de sector van het puinbreken steeds vaker regels werden overtreden zonder dat het toezicht daar grip op kreeg. De overtredingen leidden tot concurrentievervalsing en een slecht imago van de sector. Het vertrouwen van het certificaat was in het geding en daarom stuurde BRBS Recycling aan op een beter gedrag in de sector en vooral tot verscherping van het toezicht. Daartoe zijn enkele bijeenkomst met toezichthouders (> 100 in totaal) gehouden, waar de kwaliteitsborging in de sector nog eens is toegelicht.

Certificatie
Met betrekking tot certificatie werd toegelicht welke regels er in Beoordelingsrichtlijn 2506 (de certificatieregels voor het recyclinggranulaat) zijn opgenomen om de kwaliteit van het product te waarborgen. Het certificaat kent tal van maatregelen, controle-eisen en toetsingseisen voor milieukwaliteit en civieltechnische kwaliteit, die er voor zorgen dat de afnemer en het miileu voldoende verzekerd zijn van de geleverde kwaliteit.

Handhaving
Vanuit de handhaving (VROM inspectie) werd uitgelegd welke regelgeving er van toepassing is op puinbrekers, hoe deze kan worden gecontroleerd en welke overtredingen er geconstateerd (kunnen) worden. De urgentie van verschillende handhavende taken kwam aan de orde. De handhaver kreeg een goed overzicht van de knelpunten, maar tevens tips voor een effectieve aanpak.

Illegaliteit en maatregelen
BRBS Recycling presenteerde cases waar puinbrekers zich concurrentievoordeel verschaffen door overtreding van bestaande regels. Een belangrijk item bij de oplossingen is GPS, maar ook andere voorstellen zijn geïntroduceerd, die de algehele kwaliteit in de sector kunnen verhogen. Deze voorstellen hebben als doel de kwaliteit van het certificaat verder te verhogen, met name gericht op de externe controleerbaarheid. Het gaat dan om traceerbaarheid van het certificaat, inrichting van een auditorenpool, contractregeling voor niet-gecertificeerde producten en nog meer....

Door het toezicht op het certificaat te versterken neemt de waarde van het certificaat toe. Kernpunt van deze verbeteringen is het GPS systeem, dat auditoren in staat stelt echt onverwachte controle uit te oefenen.

Het GPS systeem staat ook ter beschikking van instanties zoals waterschappen, gemeenten, provincies, milieudiensten en inspecties. Deze instanties kunnen via internet zien of er puinbreekactiviteiten in hun regio plaatsvinden. Zodra blijkt dat een bedrijf niet zichtbaar is op de GPS-site en geen melding heeft gedaan (zoals verplicht bij mobiel breken) is er meer reden om ter plekke te gaan kijken.

Voor inzicht in de inleidingen en achtergronddocumenten klikt u op deze link. Tevens is een FAQ sheet opgenomen met de belangrijkste vragen die naar voren kwamen.

 

Documenten minisymposium kwaliteit

De lezingen zijn via deze links te downloaden:
- Dick Eerland, De Waarde van het certificaat
- Gerard Delsman, Minisymposium kwaliteit
- Jan Schuttenbeld en Peter Broere, Minisymposium kwaliteit

BRBS Recycling heeft een persbericht uitgegeven, waarin een korte uitleg is gegeven van het hoe en waarom van het GPS systeem.

BRBS Recycling heeft overleg gehad met het Ministerie van VROM op basis van een notitie, waarin is uitgelegd welke maatregelen BRBS Recycling graag genomen ziet worden om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Onderdeel daarvan is aanpassing van de AMvB mobiel breken op een aantal essentiĆ«le punten:
- beter handhaafbare opslagtermijn voor gerede producten (15 dagen in plaats van 5 dagen);
- verduidelijking van wat "aanvoer van buiten de locatie" precies is;
- regelen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van puin en granulaat;
- opnemen rapportageplicht over de kwaliteit van het granulaat;
- koppeling met sloopvergunning: aangeven wat er met de afvalstoffen gebeurt na sloop.

Er is een fact-sheet mobiel puinbreken, uitgegeven door het LOM.

BRBS Recycling heeft een handreiking voor toezicht op mobiel breken uitgegeven onder de titel van: Puinbreken: naar vaste puinbreker of op slooplocatie?

BRL 2506 geeft de certificatieregels voor puinbreken, zowel binnen WM inrichtingen als daarbuiten volgens de AMvB mobiel breken.

De AMvB mobiel breken geeft duidelijk aan volgens welke regels er bij puinbreken buiten daarvoor WM-vergunde inrichtingen moet worden gewerkt.

Als het gaat om asbest wordt soms gewezen naar de puinverwerkende bedrijven. Ook andere schakels in de keten hebben echter zo hun verantwoordelijkheid. Bijgevoegd is de beschrijving van het adequaat niveau gemeentelijke asbesttaken, uitgegeven door de VROM Inspectie.

Op korte termijn zal de FAQ sheet worden toegevoegd met vragen en antwoorden die tijdens het minisymposium zijn besproken.