BRBS Recycling
This is an example of a HTML caption with a link.

Bouwproductenverordening en certificatie

BRL 2506 is in 2014 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenverordening (voorheen Bouwproductenrichtlijn). De rechtstreeks werkende verordening vereist van bouwgrondstoffenleveranciers dat zij hun CE markering goed op orde brengen.

Voor de leden is een aantal documenten samengesteld die zullen helpen bij het implementeren van de veranderingen. Deze zijn hiernaast opgenomen.

Certificatie BRL 2506

Alle brekerleden van BRBS Recycling zijn gecertificeerd conform Beoordelingsrichtlijn 2506.  Deze BRL voorziet in een kwaliteitssysteem waaronder de kwaliteit van het granulaat wordt gegarandeerd.

Eind 2014 en begin 2015 is een flinke herziening van de BRL gaande om conflicten met de Bouwproductenverordening (CPR) te voorkomen.

De totale kwaliteitsborging van producenten van granulaten zal gaan bestaan uit:

  • Een prestatieverklaring die de kwaliteit van de essentiele eigenschappen aantoont, voor zover deze onderdeel zijn van geharmoniseerde Europese productnormen
  • Een NL-Bsb certificaat voor die producten die op of in de bodem worden toegepast: in principe geldt dit niet voor halffabrikaten
  • Een privaat certificaat dat aanvullende zaken regelt, zoals de kwaliteit van producten die niet onder bovengenoemde regelingen vallen, opleiding en andere aanvullende eisen

CE-markering

Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen.
In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving waar de lidstaat geen eigen invulling aan mag geven. Deze aanpassing maakt bij overtreding mogelijk dat strafmaatregelen worden toegepast volgens het strafrecht. Daarbij zijn personen aansprakelijk.

Voordat Europese normen worden geïmplementeerd in de lidstaten kunnen er nationale invullingen worden gemaakt door de nationale standaardisatieinstellingen (In nederland is dat NEN). Voor bovengenoemde normen is dat gebeurd. Zie de tabel.

Voor korrelvormige materialen zijn er de volgende geharmoniseerde normen:

nummer naam  nr. nationale invulling 
EN 12620 Toeslagmaterialen in beton NEN 5905
EN 13055-2 Lichtgewicht toeslagmaterialen in beton NEN 3813**
 
EN 13242 Ongebonden mengsels NEN 3832
EN 13450 Spoorwegballast NEN 2034**
EN 13383 Waterbouwsteen  

Verder zijn er de volgende niet-geharmoniseerde normen

nummer naam nr. nationale invulling
EN 13108-8 Asfaltgranulaat voor asfalt nvt
EN 13285 Ongebonden mengsels NEN 5179
En 14227-1 Hydraulisch gebonden mengsels met cement nvt
EN 14227-2 Hydraulisch gebonden mengsels met staalslak nvt

 

*De EN 13285 is de norm voor ongebonden mengsels. Deze norm is niet geharmoniseerd. Deze is in Nederland wel doorgevoerd in de Standaard RAW Bepalingen. Omdat EN 13285 niet is geharmoniseerd mag er geen CE markering op worden afgegeven. Omdat wel wordt voldaan aan EN 13242 moet daarop wel CE markering worden afgegeven. Een verwarrende situatie, die zal worden opgelost door mandatering (en daarna harmonisering) van EN 13285, waarschijnlijk in 2015.
Ook EN 14227-2 en EN 13108-8 zijn niet geharmoniseerd. Derhalve is CE markering op hydraulisch granulaat (met slak) en asfaltgranulaat voor warm asfalt niet toegestaan.

 

** Normen zijn nog niet definitief vastgesteld.

Zodra een Europese norm definitief is vastgesteld, dienen lidstaten de normen in te trekken die hetzelfde regelen. Derhalve zijn ook in de Nederlandse regelgeving zoals NEN normen en de Standaard RAW Bepalingen de Europese normen opgenomen.

Om leden te helpen met de verplichtingen rond CE markering is een informatieblad opgesteld.

Product met CE markering